سخنی از بهشت

شهدای طرشت

نقشه شهرتهران

تبلیغات

 
 
 
 

آمار بازدید کنندگان

عکس محله

اخبار

جشنواره محله

 
   

ابیاتی در وصف محله طرشت

  طرشت

ای که درمی گذری ازسرایوان طرشت

هرقدم زنده بکن یادشهیدان طرشت

گل خجل گشت ازآن روکه به تهران پیچید

بوی هشتادگل لاله زدامان طرشت

پای کوبان چودویدن به سرمنزل دوست

تن تاریخ بلرزید زمردان طرشت

شاه راهند دراین باغ گلستان طرشت

تا حسینمردی و تاصالحی وتیموری

ننهند پا جدا از ره یاران طرشت

تن ما تار زپودش چو جدا گردانند

سرفرود آمدگانند درختان طرشت

به بلندای قد راسخ  مردان  خدا

که ببالند براو جمله بزرگان طرشت

بقعه شیخ طرشتی ست دراین گوشه شهر

نرود خنده دگر از لب خندان طرشت

باچنین مردم شیرین سخن راست نهاد

لایزال ابدی ، عمر درخشان طرشت

در سماءدست برآریم که افزون بکند

که دگرباره شودسرزده مهمان طرشت

کاش ای بازی تقدیر ببازد به حکیم

شاعر:سعید حکیم زاده

کلیک کنید

select